Arizona Trail – 800 Miles

SEGMENT
MILE
DAYS TO NEXT BOX
MILES TO NEXT BOX
CITY INFO
MAP
MAILING ADDRESS
START
to
PATAGONIA, AZ
0
2
52.8
PATAGONIA
to
MAMMOTH, AZ
52.8
6
154.5
 _20160304_224004
 _20160304_224047
GENERAL DELIVERY
PATAGONIA, AZ 85624
MAMMOTH
to
MOM MEETUP
207.3
3.5
94.3
 _20160304_223942
 _20160304_224108
GENERAL DELIVERY
MAMMOTH, AZ 85618
MOM MEETUP
to
ROOSEVELT, AZ
301.6
2
44.3
 _20160304_224655
 _20160304_224354
ROOSEVELT
to
PINE, AZ
345.9
4
117.1
 _20160304_224020
 _20160304_224420
GENERAL DELIVERY
ROOSEVELT, AZ 85545
PINE
to
FLAGSTAFF, AZ
463
5
125.7
 _20160304_224430
 _20160304_224442
GENERAL DELIVERY
PINE, AZ 85544
FLAGSTAFF
to
GRAND CANYON, AZ
588.7
4
108.2
 _20160304_224453
 _20160304_224504
GENERAL DELIVERY
FLAGSTAFF, AZ
GRAND CANYON
to
FINISH
696.9
4+
103.1
 _20160304_224537
 _20160304_224547
GENERAL DELIVERY
GRAND CANYON, AZ 86023
Advertisements